Статут (draft 0.8 110518)

DRAFT 0.8
18.05.11

СТАТУТ
громадської організації
«Піратська Партія України»

1.Назва об’єднання громадян, статус, адреса
1.1.Громадську організацію “Піратська Партія України” (надалі – “ППУ”) створено відповідно до Конституції України та Закону України “Про об’єднання громадян”.
1.2.ППУ створюється до реєстрації однойменної політичної партії , має національний статус та поширює свою діяльність на всю територію України.
1.3.ППУ не є юридичною особою. ППУ легалізується шляхом письмового повідомлення про його заснування до легалізуючого органу.
1.4.ППУ має власний бланк для листування.
1.5.Повна назва : українською мовою – громадська організація “Піратська Партія України”; російською мовою – общественная организация “Пиратская Партия Украины”. У листуванні ППУ може не зазначати своєї організаційної форми – “Піратська Партія України” та “Пиратская Партия Украины” – відповідно українською та російською мовами.
1.6.Скорочена назва ППУ: українською мовою – “ППУ”; російською мовою – “ППУ”.
1.7.Реєстраційна адреса ППУ: _________________________________________.
1.8.ППУ може мати поштову адресу, що не збігається з реєстраційною.
2.Мета та завдання ППУ
2.1.Основною метою діяльності ППУ є задоволення та захист законних прав та інтересів своїх членів, громадських інтересів у різноманітних сферах суспільного життя.
2.2.Основним завданням ППУ є:

 • створення всеукраїнської політичної партії «Піратська Партія України»;
 • забезпечення вільного розповсюдження інформації; 
 • забезпечення вільного доступу до інформації будь якого члена суспільства;
 • використання у державних та муніципальних установах виключно вільних та відкритих технологій;
 • пропагування використання вільного програмного забезпечення; 
 • гарантування недоторканості недоторканність особистого життя. (ст. 32 Конституції України);
 • зміну принципів патентної системи. 
  2.3.Діяльність ППУ може проводитися в напрямках, не заборонених чинним законодавством, які відповідають меті та завданням, визначеним цим Статутом. Зокрема, ППУ:
 • подає до регуляторних органів пропозиції щодо необхідності підготовки проектів регуляторних актів, а також їх перегляду;
 • у випадках, передбачених законодавством, бере участь у розробці проектів регуляторних актів;
 • подає зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, бере участь у відкритих обговореннях питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю;
 • готує експертні висновки та аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних актів;
 • відстежує результативність регуляторних актів;
 • звертається до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських організацій, засобів масової інформації для досягнення мети та завдань ППУ.
  2.4.За рішенням відповідних статутних органів ППУ може входити до складу інших об’єднань громадян, коаліцій, асоціацій тощо. Також ППУ може домовлятися про співпрацю та взаємодопомогу з будь-якими іншими особами.
  3.Умови і порядок прийому в члени Центру, вибуття з нього.
  3.1.Членство в ППУ є добровільним. Воно є колективним та може бути індивідуальним. Членом ППУ може бути особа, яка висловила бажання бути членом ППУ та в установленому цим Статутом порядку прийнята до складу членів ППУ.
  3.2.Колективними членами можуть бути колективи будь-яких юридичних осіб (як суб’єктів підприємництва, так і осіб, що не здійснюють підприємницької діяльності) та колективи членів будь-яких об’єднань громадян. Колективні члени реалізують свої права та обов’язки через своїх представників, які визначаються згідно з вимогами чинного законодавства та статутних документів відповідної юридичної особи (громадської організації). Індивідуальним членом Центру може бути будь-яка дієздатна особа, яка досягла 14 років.
  3.4.ППУ не має фіксованого членства.
  3.5.Прийом нових членів здійснюється за умови дотримання ними вимог Статуту ППУ.
  3.6.Член ППУ може в будь-який час вийти з нього за власним бажанням.
  3.7.Член ППУ може бути виключений з нього у разі недотримання вимог Статуту.
  3.8.Питання щодо прийняття та вибуття членів ППУ вирішує Рада ППУ. Рада ППУ може встановлювати додаткові умови щодо прийняття до складу членів ППУ.
  4.Права і обов’язки членів ППУ
  4.1.Члени ППУ мають право:
 • брати участь в усіх заходах ППУ;
 • брати участь у роботі органів ППУ в порядку, визначеному цим Статутом;
 • висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності ППУ;
 • отримувати інформацію щодо поточної регуляторної діяльності ППУ;
 • звертатись до ППУ за допомогою щодо захисту своїх інтересів;
 • припиняти членство в ППУ.
  4.2.Члени ППУ зобов’язані:
 • сприяти досягненню мети та завдань ППУ;
 • виконувати вимоги Статуту ППУ;
 • надавати реально можливу допомогу ППУ в його діяльності;
 • узгоджувати власну регуляторну діяльність з Радою ППУ;
 • утримуватися від будь-якої підтримки проектів регуляторних актів, проти ухвалення яких виступає ППУ.
  5.Порядок утворення і діяльності статутних органів ППУ, місцевих осередків та їхні повноваження
  Загальні збори
  5.1.Вищим керівним органом ППУ є Загальні збори, які вирішують усі основні питання діяльності ППУ, а саме:
 • визначення організаційної структури ППУ;
 • прийняття Статуту та внесення до нього змін і доповнень; 
 • обрання та відкликання Голови ППУ, членів Ради ППУ; 
 • прийняття рішення про припинення (ліквідацію, реорганізацію) діяльності ППУ.
  Загальні збори можуть розглянути і будь-яке інше питання щодо діяльності ППУ.
  5.2.Кожний член ППУ має один голос на Загальних зборах.
  5.3. Загальні збори збираються за необхідності, але не рідше одного разу на рік. Усі рішення Загальних зборів ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів учасників Загальних зборів.
  5.4.Загальні збори очолює голова Зборів, який обирається учасниками Зборів.
  5.5. Скликання зборів може ініціювати Голова ППУ, Рада ППУ або більшість членів ППУ. Про проведення Загальних зборів Голова ППУ заздалегідь повідомляє всіх членів ППУ. Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом, який підписується Головою Зборів.
  5.6.У період між Загальними зборами постійно діючим керівним органом є Рада ППУ. Рада вирішує питання, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів. Зокрема, Рада вирішує питання членства в Центрі.
  5.7.Кількісний і персональний склад Ради ППУ визначається Зборами.
  5.8.Засідання Ради вважається чинним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради. Усі рішення на засіданнях Ради ухвалюються простою більшістю голосів. Засідання Ради протоколюються в разі необхідності. Протокол засідання Ради підписує Голова Ради.
  5.9.Раду очолює Голова ППУ, який здійснює керівництво поточною діяльністю ППУ.
  5.10.У разі необхідності до проведення Зборів членів ППУ Рада може призначити тимчасового виконувача обов’язків Голови ППУ.
  5.11. Голова ППУ підписує від імені ППУ будь-які документи, представляє Організацію у відносинах з державними органами, іншими юридичними і фізичними особами, громадськими організаціями. Представницькі функції можуть бути делеговані і членам Ради ППУ.
  5.12.Голова ППУ відповідає за збереження документації ППУ.
  5.13.Підпис представника колективного члена на документах ППУ в разі необхідності може бути засвідчений печаткою відповідної юридичної особи, колектив якої є членом ППУ.
  Місцеві осередки
  5.14.Місцеві осередки можуть створюватися за територіальним принципом та об’єднувати не менше ніж трьох осіб.
  5.15.Місцеві осередки діють на підставі власного Положення, яке не повинно суперечити Статуту ППУ та чинному законодавству України, схвалюється їхніми вищими керівними органами та затверджується Радою ППУ.
  5.16.Місцеві осередки легалізуються в установленому законом порядку.
  6.Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна об’єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань
  6.1.ППУ не отримує і не використовує будь-які кошти і майно.
  6.2. ППУ не здійснює господарської та іншої комерційної діяльності, не є платником податків.
  6.3.Контроль за діяльністю ППУ здійснюють компетентні державні органи відповідно до чинного законодавства.
  6.4.ППУ оприлюднює інформацію про свою діяльність, зміни складу органів та статутних документів в обсягах та в порядку, визначеному законодавством.
  7.Порядок внесення змін і доповнень до статутних документів
  7.1.Єдиним статутним документом ППУ є його Статут.
  7.2.Зміни та доповнення до Статуту ухвалюе Рада ППУ.
  7.3.При затвердженні Статут підписують Засновники ППУ. Всі зміни та доповнення до Статуту підписує Голова ППУ або за рішенням повноважних Зборів – будь-яка інша особа (Голова Зборів, члени Ради тощо). Підпис представника колективного члена ППУ на Статуті може засвідчуватися печаткою відповідної юридичної особи, колектив якої є членом ППУ.
  8.Порядок припинення діяльності ППУ. Вирішення майнових питань, пов’язаних з його ліквідацією
  8.1.Припинення діяльності ППУ здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації.
  8.2.Реорганізація або ліквідація ППУ здійснюється за рішенням Загальних зборів або суду у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством.
  8.3.При реорганізації ППУ сукупність його прав та обов’язків переходить до правонаступника.
  8.4.Усі суперечки щодо майнових питань вирішуються в судовому порядку.

Залишити відповідь